Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-05-22 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 55 E 1565 32.380 @20690 詳情 最近放盤
  2024-05-21 堅尼地城 恒裕大廈 6 B 3.340 詳情 最近放盤
  2024-05-21 堅尼地城 隆基大樓 19 B 555 3.600 @6486 詳情 最近放盤
  2024-05-20 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 35 A 1409 24.000 @17033 詳情 最近放盤
  2024-05-20 堅尼地城 文豪花園 8 D 475 4.930 @10379 詳情 最近放盤
  2024-05-20 堅尼地城 翰林峰 第05座 30 C 5.500 詳情 最近放盤
  2024-05-20 堅尼地城 寶雅山 7 C 733 12.300 @16780 詳情 最近放盤
  2024-05-20 堅尼地城 翰林峰 第01座 25 A 6.500 詳情 最近放盤
  2024-05-17 堅尼地城 尼斯花園 9 B 629 6.780 @10779 詳情 最近放盤
  2024-05-17 堅尼地城 嘉輝花園 A座 30 7 335 3.880 @11582 詳情 最近放盤
  2024-05-17 堅尼地城 均益大廈 第01期 16 2 4.368 詳情 最近放盤
  2024-05-17 堅尼地城 聯基新樓 11 6 3.250 詳情 最近放盤
  2024-05-17 堅尼地城 怡峰 30 B 770 12.700 @16494 詳情 最近放盤
  2024-05-17 堅尼地城 富基大廈 20 F 4.130 詳情 最近放盤
  2024-05-17 堅尼地城 豐盛大廈 4 E 4.120 詳情 最近放盤
  2024-05-16 堅尼地城 學士台 第03座 15 E 620 8.000 @12903 詳情 最近放盤
  2024-05-16 堅尼地城 再輝大廈 16 H 744 6.500 @8737 詳情 最近放盤
  2024-05-16 堅尼地城 順暉大廈 16 A 4.650 詳情 最近放盤
  2024-05-14 堅尼地城 青蓮台1號 1 D 2.000 詳情 最近放盤
  2024-05-14 堅尼地城 翰林峰 第01座 33 A 6.500 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.